Forskning om lättläst

Undersökningar om lättläst

Här har vi samlat forskning om lättläst, rapporter och annat material som kan vara av intresse för dig som vill lära dig mer om lässvårigheter, lättläst och andra närliggande områden.

Rapporterna är kronologiskt ordnade så att den tidigaste kommer först och den senaste sist. Klicka därför på länken nedan om du vill komma till den nyaste undersökningarna.
Gå till de senaste

Digitala Vetenskapliga Arkivet

Uppsatser med anknytning till lättläst kan även hittas på DiVA. Skriv "lättläst" och klicka "sök".
DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet 

 

Rapporter

Lättläst tidningstext för vuxna läshandikappade
Praktiska försök, utprovning av tidningstext med läshandikappade
Lars Alfvegren, Skolöverstyrelsen, 1975. Kan kopieras och skickas

LL-boken - Vad är det för en bok?
Maja Witting, 1979. Kan kopieras och skickas

Att skriva lätt, Utvärdering av nyhetstidningen 8 SIDOR
Kerstin Göransson, Stiftelsen ala, 1985 http://www.ala.fub.se/

Presentation av intervjuer med 8 SIDORs läsare
Monica Löfgren, avdelningen för masskommunikation, Göteborgs universitet, 1989. Kan kopieras och skickas.

Lättläst litteratur - rätten till en demokratisk rättighet
En studie kring uppfattningar av litteratur för handikappade och/eller kulturellt eftersatta. Kan kopieras och skickas.

Alla kan läsa, förståndshandikapp och läsning - ett litteraturprojekt om läsning för personer med utvecklingsstörning.
Varför behöver utvecklingsstörda läsa? Vad läser utvecklingsstörda? Hur läser utvecklingsstörda? Litteraturens användningsområden i omsorgen. Hans Nilsson, omsorgsnämndens fritidsverksamhet, Kronobergs landsting, 1990
Benny och Ivar.

En studie kring tv-seriens begriplighet för vuxna begåvningshandikappade
Kerstin Göransson, Utbildningsradion, 1990. Kan kopieras och skickas.

Lättläst Lättlyssnat Lättittat Lättåtkomligt
Undersökning av LL-bokens betydelse och spridning bland utvecklingsstörda personer och i gruppbostadskulturen. Kerstin Färm, Linköpings universitet, Tema K, 1991. Kan kopieras och skickas.

LL-bladets och selkouutisets läsarundersökning
Undersökning bland läsare av LL-bladet. Hannu Virtanen, Tiina Autio, 1991. Kan kopieras och skickas.

Att ta boken till sitt hjärta - om LL-läsningens möjligheter att slå rot, växa
Kerstin Färm, Universitetet i Linköping, Tema kommunikation, 1993. Kan kopieras och skickas.

Å andras vägnar, LL-boken som litteratur-kultur och handikappolitiskt experiment
Karin Wennström, Linköpings universitet, 1995. Kan kopieras och skickas.

Att göra sig förstådd.
Om konsten att skriva lättläst i nyhetstidningen 8 SIDOR
Björn Wiman, Språkkonsultlinjen, Stockholms universitet, 1995. Kan kopieras och skickas.

Bättre några kloka ord än en hel predika.
Nyhetsförmedling till människor med utvecklingsstörning
Ziethén, Olsson, Lunds universitet, institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, 1995. Kan kopieras och skickas

Att läsa med utvecklingsstörda
Undersökning av hur tre grupper med vuxna lindrigt utvecklingsstörda personer
läser tillsammans med en uppläsare. Björn Wiman, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet, 1996.
www.nordiska.su.se/forskning/cd-arkiv/examarb1996.pdf

Möten genom litteraturen
Ett projekt om högläsning för utvecklingsstörda på gruppbostäder Strängnäs, Eskilstuna bibliotek, 1996. Kan kopieras och skickas.

Lättläst i LL-böcker - en analys
Hur lättlästkriteriet för LL-böcker följs vid bearbetning av skönlitteratur. Jämförelse mellan Hemsöborna i original och i lättläst bearbetning. Ericson-Wijk, institutionen för lingvistik, Uppsala universitet, 1996. Kan kopieras och skickas.

Utvecklingsstörda och offentlig information
Hur utvecklingsstörda i eget boende använder och omsätter offentlig skriftlig information. Frank Bylov, Danmarks Lärarhögskola, 1996. Kan kopieras och skickas.

Förekomsten av läs- och skrivproblem på en kriminalvårdsanstalt
En undersökning för att beskriva läs- och skrivnivån på en kriminalvårdsanstalt och om lässvårigheterna beror på dyslexi eller ofullständig skolgång.
Gustafsson, Herkner , Linköpings universitet, institutionen för pedagogik och psykologi 1997. Kan kopieras och skickas.

Är det fortfarande Camus?
E
n jämförande analys av Camus novell L´Hote som LL-bok. Jämförelse mellan boken Gästen i original och som lättläst Gunder, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1997. Kan kopieras och skickas.

Textförenkling i EU-broschyrer
Två sidor i broschyren EG, EES, EU inför folkomröstningen undersöks och de två förenklingar som gjorts av dem. En text är förenklad för invandrare, den andra är lättläst. Maria Griff, Stockholms Universitet, nordiska språk 1998
Kan kopieras och skickas.

Tidningen 8 SIDOR, presentation av en tidning som används i undervisningen av invandrare med kort skolbakgrund
Undersökning av tidningens innehåll, språk och användbarhet för invandrare med kort skolbakgrund. Stockholms universitet, institutionen för nordiska språk, 1997. Kan kopieras och skickas.

Lätt att läsa, lätt att förstå?
Om begåvningshandikapp, språk och språkförståelse.  Ericson-Wijk, institutionen för lingvistik, Uppsala universitet, 1999. Kan kopieras och skickas.

Föräldraboken, från original till lättläst text
En jämförelse mellan två olika texter med samma innehåll. Analys av hur första kapitlet i boken Föräldraboken har bearbetats från original till lättläst.
Bäverstam, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet, 2000.

Vad tycker man om de lättlästa broschyrerna?
Enkät till personal på försäkringskassan om lättlästa broschyrer Försäkringskasseförbundet 2000. Kan kopieras och skickas.

Klartext - vad är det?
Emma Karlsson, Kavelbrogymnasiet, 2001. Kan kopieras och skickas.

Skriv Lätt
En undersökning av möjligheten att utveckla ett datoriserat hjälpmedel för framställning av lättlästa texter Tillämpad kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, 2002.
http://www.ida.liu.se/~HKGBB5/rapporter-02/grupp2

Språkliga rättigheter
En studie av begriplighet i myndighetstexter ur ett invandrarperspektiv. 
Hans Larsson, Språkkonsultlinjen, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2002.
http://www.nordiska.su.se/forskning/cd-arkiv/examarb1998.pdf#search=%22Spr%C3%A5kliga%20r%C3%A4ttigheter%20%2BHans%2BLarsson%22

Hur ska myndighetsspråket bli demokratiskt?
Rapport från Sundbybergs kommunstyrelses kansli 31 mars-17 april 2003
Analys av kommunala texter i Sundbyberg och förslag på lösning med lättlästa texter. Jens Eeg-Olofsson, 2003. Kan kopieras och skickas.

Radfallets betydelse för texters läsbarhet och förslag på lösning med lättlästa texter
Anna Holmström, Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, 2003. Kan kopieras och skickas.

Har meningslängden betydelse för förståelsen?
En undersökning av hur meningslängden påverkar läshastighet, textupp-skattning och minnesbehållning i texter som lästs av vuxna invandrare.
Stina Kjellander, Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, 2003
www.nordiska.su.se/forskning/cd-arkiv/CDuppsatser%202003.pdf

Meningslängd och logisk satsbindning
Peter Reissmuller, Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, 2003. http://www.nordiska.su.se/forskning/cd-arkiv/CDuppsatser%202003.pdf#search=%22Meningsl%C3%A4ngd%20och%20logisk%20satsbindning%22

Meningslängdens inverkan på läsbarheten för lässvaga vuxna
Josef Björklund, Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, 2003
Kan kopieras och skickas.

Normal eller lättläst skönlitteratur- vad föredrar vuxna invandrare att läsa?Undersökning om vuxna invandrare föredrar normal eller lättläst skönlitteratur.
Stina Birkholz, Jenny Fredriksson, Stina Kjellander, Annika Otterheim,
Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk 2003. Kan kopieras och skickas.

Samhällsguiden för funktionshindrade i Kungälvs kommun
En dokumentation av arbetsprocess och resultat. Bearbetning av en text om funktionshindrades rättigheter. Karin Svengård, Mälardalens högskola 2004
http://www.idp.mdh.se/examensarbete/list.asp ?amne=Informationsdesign
http://www.kungalv.se/t/Page____2958.aspx

Läst, oläst och symbolspråk på svenska, en jämförelse mellan lättläst svenska och grafiska, alternativa kommunikationssystem
En lista över generella ord och om de finns som bliss, i bild och symbolspråk som PCS, pictogram, Revus. Ann Charlotte Forslund, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, 2004 
http://www.cling.gu.se/theses/2004/cl0afors.pdf#search=%22G%C3%B6teborgs%20universitet%2C%20institutionen%20f%C3%B6r%20lingvistik%2C%20magisteruppsats%20i%20datalingvistik%2C%20vt%202004.%22

Lättläst om kollo
Hur man utformar en lättläst broschyr Veronica Salas, Mälardalens högskola, 2004
http://www.idp.mdh.se/examensarbete/detalj.asp?rubrik=Lättläst%20om%20kollo%20-%20Hur%20man%20utformar%20en%20lättläst%20broschyr

Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen?
En studie av fyra texter från fyra myndigheter Undersökning hur begriplig fyra lättlästa myndighetstexter är för vuxna med begåvningsnedsättning.
Lena Olsson Kihl Linköpings universitet, Institutionen för Tema, Tema kommunikation Teknik, design, Kommunikation 2005
http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=3892 

Hva kan höjtlesning bety for mennesker som ikke orker eller klarer å lese selv? Marthe Brekke Aske, Högskolen i Oslo, 2005

Hur fungerar lättläst på webben?
Funka har genomfört en undersökning för att ta reda mer på hur lättläst fungerar på webben.Den rapport vi nu sammanställt pekar på att det finns en del problem men också på att det krävs fortsatta undersökningar.
Lena Falk och Stefan Johansson, Funkanu, 2006
www.funkanu.se

Tårtbitar eller staplar?
En undersökning om hur du bäst presenterar sifferuppgifter i lättläst text
Malin Stedt Gustavsson, Anna Vaattovaara Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, Mälardalens högskola, 2006
http://www.idp.mdh.se/examensarbete/detalj.asp?rubrik=Tårtbitar%20eller%20staplar?%20En%20undersökning%20om%20hur%20du%20bäst%20presenterar%20sifferuppgifter%20i%20lättläst%20text

Lättlästa instruktioner
Enligt riktlinjer för lättläst och informationsdesign - Ett instruktionsblad till gipsade patienter har gjorts om till lättläst både vad gäller text och form.
Bladet har provats ut av olika läsgrupper.Nicole Ardizzone, Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, Mälardalens högskola, 2006
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2006-14,GGLG:sv&q=%22L%c3%a4ttl%c3%a4sta+instruktioner%22

Projektrapport
Lättläst information i fickformat - Om produktion och test av ett litet informationsmaterial om Lex Maria Anna Snell, Kerstin Ström, Ann Wikström, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2006 Kan kopieras och skickas

Prova din text
En rapport om textanpassning och utprovning för olika målgrupper.  En redogörelse av vilka läsproblem personer med afasi, dyslexi, utvecklings-störning och invandrare har. Karin Sandberg, Sara Spångning Westerlund, Karin Wejderot, Mälardalens högskola, 2006
Kan kopieras och skickas.

Lättlästa instruktioner: Enligt riktlinjer för lättläst och informationsdesign Nicole Ardizzone, Institutionen för innovation, design och produktutveckling, Mälardalens högskola, 2006

En tillgänglig statsförvaltnigen i medborgarnas tjänst
Karin Larsson, Magisteruppsats i Statsvetenskap, 2007

Klarar 8 SIDOR konkurrensen
Maria Andersson, Examensarbete, Mälardalens högskola, 2008

"Man måste bli helt svensk för att hitta någonting" - om myndigheters webbplatser ur andraspråksperspektiv
Linnea Hanell, Examensarbete, Språkkonsultprogrammet, Umeå universitet 2009

En jämförelse av boken Mannen på balkongen i original - och lättläst version
Sofie Adolfsson, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2009
Myndighetskommunikation på lättläst svenska - en omskrivning av fyra texter från Danderyds kommuns webbsida
Helena Mannerberth och Yliali Asp, Instit. för nordiska språk, Stockholms universitet 2009
Att ta sig vatten över huvudet
Kristina Careborg, Institutionen för lingvistik, Examensarbete 15 hp, Allmän språkvetenskap, Vårterminen 2010, Examinator: Maria Koptjevskaja Tamm
En studie om idiomförståelse ur ett tvåspråkighets- och andraspråksperspektiv.
Hämta som pdf

Ett begripligt domsspråk, en utopi eller möjlighet?
En studie om ordinarie och blivande domares syn på användningen av svårbegripliga ord i skrivna domar. Av Kristina Careborg, Pedagogiska institutionen, Examensarbete 15 hp, Pedagogik, Pedagogik III (30 hp), Höstterminen 2010, Handledare: Adrian Thomasson, Examinator: Klas Roth.
Hämta som pdf

Den talande bokens poetik, Elizabet Knip Häggqvist, Åbo Akademi, 2010

Centrum för lättläst: Ur ett domänanalytiskt perspektiv, Annika Andersson, Masteruppsats, Biblioteks- & informationsvetenskap, Uppsala universitet, 2010

Lättläst i olika texttyper - En jämförande studie
av lättlästa texter på Centrum för lättläst.
Av Marie Ericson. Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp, Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen 2010 Handledare: Håkan Åbrink Examinator: Jan Svanlund/Karolina Wirdenäs.
Hämta som pdf

Vi står bara på ett ben och detta måste vara starkt och stadigt! - en essä om lättläst skönlitteratur och dess förlag på det litterära fältet.
Förlagskunskap, delkurs 4 2011-03-08
Stockholms universitet Emma Frey-Skött.
Hämta studien som pdf-fil 

Mer lättläst: Påbyggnad av ett automatiskt omskrivningsverktyg till lätt svenska. Peder Abrahamsson, Examensarbete, Institutionen för datavetenskap, Kognitionsvetenskapliga programmet, Linköpings universitet, 2011

Dela på Internet: